G D P R

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

 

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov spoločnosti: LEON Plus s.r.o.

Sídlo: Ovocinárska 276/14A 949 01 Nitra – Kynek, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, Vložka číslo:  15261/N

IČO: 36564559
DIČ: 2021898362
IČ DPH: SK 202189836

Vaše požiadavky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať písomne na hore uvedenú adresu spoločnosti alebo e-mailom: arizonacarp@gmail.com (ďalej len „kontaktná adresa“)

II. ÚČEL/Y SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania osobných údajov je umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich s web stránky arizonacarp.sk.

     2.1 Vaše osobné údaje spracovávame za účelom

 • Expedície objednaného tovaru
 • spracovanie faktúr – účtovníctvo

     2.2 Rozsah spracovania osobných údajov

 • meno a priezvisko
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne iný komunikačný kontakt)
 • doručovacia adresa
 • cookies
 • DIČ
 • heslo do web stránky

III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II. je súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Dovoľujeme si Vás informovať že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Informujeme Vás taktiež, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu aj bez súhlasu dotknutej osoby za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany a je oprávnený poskytovať osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osoby len za účelom nevyhnutným pre ochranu práv alebo právom chránených záujmov prevádzkovateľa, uplatňovaných hlavne v administratívnom, alebo výkonnom konaní.

IV. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popísaných účelov spracovávané vedľa správcu taktiež spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov. Sú nimi:

 • Poskytovateľ dátového úložiska, poskytovatelia údržby IT systémov a webových stránok
 • Spoločnosť zaisťujúca vedenie účtovníctva, mzdovú agendu
 • Spoločnosť zaisťujúca daňové poradenstvo
 • Spoločnosti zasielateľské, prepravné

Vaše osobné údaje neodovzdávame žiadnym tretím stranám.

      4.1 Automatizované individuálne rozhodovane a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať že prevádzkovateľ nepoužíva žiadny druh automatického individuálneho rozhodovania ani profilovanie, ktoré je založené na automatizovanom spracovaní osobných údajov.

V. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Po dobu poskytovania služby a po dobu záručnej lehoty.
 • Po dobu udelenia súhlasu pokiaľ nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu zo spracovávaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal údaje ktoré sa jej týkajú.
 • Po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu, po ktorú budete naším klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť, ak nie je stanovené inak.

VI. ZACHOVANIE INTEGRITY A DÔVERNOSTI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom priemerných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracovaním osobných údajov, nezákonným spracovaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, vymazaním osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracovania osobných údajov.

VII. PRÁVA KLIENTA

Práva klienta je možné uplatňovať písomne na adrese: Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA Centrum s.r.o., Ovocinárska 276/14 A, Nitra, 94901 alebo e-mailom: arizonacarp@gmail.com.

Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany svojich osobných údajov:

 • právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom
 • právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame
 • právo na obmedzenie spracovania: Obmedzenie spracovania znamená, že musíme Vaše osobné údaje, pri ktorých bolo spracovanie obmedzené, označiť a po dobu trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak:

popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú nato, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť,

spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia,

ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

ak ste vzniesli/a námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VIII., pokiaľ nebude overené, že naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

 • právo na výmaz osobných údajov: predstavuje povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, ak je splnená aspoň jedna podmienka:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,

subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,

osobné údaje sú nezákonne spracované,

– osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti.

 • právo na prenositeľnosť údajov: Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli na účely ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré spracovávame automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o Vás vedieme za účelom poskytovania služieb, však smieme poskytnúť len Vám a za zákonných alebo orgánom verejnej moci stanovených podmienok.
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade: v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo v meste, kde došlo k údajnému porušeniu. V Českej republike je dozorným úradom Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedykoľvek právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našej kontaktnej adrese. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takom spracovaní pokračovať len vtedy, ak preukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

IX. POVINNÉ SPRACOVANIE A POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely poskytovania služieb je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť služby.