I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v  internetovom obchode www.boilies-mikbaits.sk.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.boilies-mikbaits.sk je LEON Plus s.r.o, Mlynská 8, 953 01, Zlaté Moravce, Slovenská Republika

Sídlo spoločnosti: LEON Plus s.r.o. Ovocinárska 276/14A 949 01 Nitra – Kynek, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: sro, Vložka číslo:  15261/N

IČO: 36564559, DIČ: 2021898362, IČ DPH: SK 2021898362

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1.
Odbor výkonu dozoru: tel. č. 037/772 02 16,  fax č. 037/772 00 24, http://www.soi.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.boilies-mikbaits.sk :

zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,

zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

– zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.boilies-mikbaits.sk zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. VYMEDZENIE POJMOV

– Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

– Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

– Uzatvorenie kúpnej zmluvy: objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

– Obchodné podmienky: zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

III. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

– Po registrácii na stránke webového obchodu www.boilies-mikbaits.sk kupujúci môže vstúpiť do svojho užívateľského účtu, odkiaľ je mu umožnené vykonávať samotné objednávky tovaru. Kupujúci si môže zvoliť možnosť objednávania tovaru bez registrácie.

– Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať. Údaje uvádzané kupujúcim sú pri objednávke tovaru považované za správne.

– Prístup k užívateľskému účtu je kupujúcemu umožnený prostredníctvom mena a hesla. Prihlasovacie údaje sú neprenosné na inú osobu. Kupujúci je povinný zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

– Pri porušení povinností vyplývajúcich s kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok môže predávajúci zrušiť užívateľský účet. Tak isto môžu byť zrušené účty neaktívne dlhšie ako 2 roky.

IV. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.boilies-mikbaits.sk a vyplnením elektronického formuláru. Objednávka musí obsahovať všetky požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru kupujúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu. V prípade, že Vám do niekoľkých minút po odoslaní objednávky nepríde potvrdzujúci e-mail, bola Vaša objednávka vyplnená nesprávne a nemôže byť zrealizovaná.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
–  dobierka: najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte.
–  bankový prevod:  po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Ľudovej banke (IBAN : SK2131000000004220308055). Po prijatí platby odosielame tovar a o jeho odoslaní Vás informujeme.
–  Platba v hotovosti: pri osobnom odbere alebo kuriérskou službou.

VI. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu zvyčajne do 48 hodín od prijatia objednávky, na území Slovenskej republiky, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci dodáva tovar prostredníctvom kuriérskej služby. Tovar je možné prevziať osobne v ZLATÝCH MORAVCIACH alebo NITRE  na mieste určenom po vzájomnej dohode.

Objednaný tovar: bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu: je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku.
Dodanie tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa vami zvoleného spôsobu, ktorý si zvolíte pri objednaní tovaru.

Prevzatie zásielky: prosíme Vás aby ste pri prevzatí zásielky vykonali jej kontrolu. V prípade že je zásielka poškodená ju buď nepreberte alebo ju rozbaľte spolu s prepravcom kvôli spísaniu zápisu o škode.

Ak uvidíte poškodenia tovaru vo vnútri balíka až po rozbalení a samotný balík nevykazuje poškodenia požiadajte bezodkladne o dodatočný zápis o škode a obstarajte si podrobnú fotodokumentáciu.

Neprevzatie zásielky: predávajúci má právo navýšiť cenu objednávky o prípadné dodatočné náklady vzniknuté opakovaním neprevzatím zásielky kupujúcim. Po opakovanom neprevzatí ma predávajúci právo zrušiť objednávku.

Storno objednávky zo strany kupujúceho: kupujúci môže stornovať svoju objednávku a to až do chvíle pokiaľ ho neupovedomíme o odoslaní objednávky na nim zadanú adresu. Storno môžete vykonať telefonicky na našej info linke: 0907 739 285 alebo písomne zaslaním e-mailu na arizonacarp@gmail.com. Nezabudnite prosím uviesť číslo objednávky nachádzajúce sa vo vašom e-maily, ktorý po nákupe ihneď obdržíte.

Storno objednávky zo strany predávajúceho: predávajúci má v prípadne chybne uvedenej ceny tovaru právo stornovať objednávku. Chybná cena sa výrazne odlišuje od cien bežných pre konkrétny produkt. Jedná sa najmä o výrazne zmenenú cenu ktorá je odlišná o viac ako 50%  od pôvodnej ceny výrobku. K takejto chybe môže dôjsť napríklad zámenou počtu číslic. Pokiaľ kupujúci objednávku už uhradil, predajca ho o tejto skutočnosti informuje a danú čiastku mu do 7. dní, najneskôr však do 14 od stornovania vráti.

VII. ĎALŠIE DOHODY

Objednávka cez internet: kupujúci obdrží po úspešnom objednaní tovaru e-mail s automatickou odpoveďou, ktorý obsahuje presné informácie o objednávke tovaru vrátane ceny a spôsobu ďalšej komunikácie. Potvrdenie objednávky nastane až po telefonickom alebo e-mailovom kontakte od nášho zamestnanca.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady ktoré vznikli kupujúcemu pri komunikácii v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

Želanie kupujúceho: v prípade ak kupujúci uvedie v poznámke špeciálne želanie, ktoré podmieňuje dodanie tovaru, predajca si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

Platnosť cien: ceny tovaru sú denne aktualizované a platné sú v momente objednania.

Akciový tovar: v časti “Akciový tovar” sa nachádza zľavený tovar zo všetkých kategórii e-shopu. Ceny platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Daňový doklad a záručný list: po dokončení obchodnej transakcie je Vám vystavený daňový doklad a záručný list. Záručný list je vystavovaný výrobcom. V prípade že zásielka obsahuje len daňový doklad, slúži ten ako záručný list.

Informácie a poradenstvo: Údaje o použití dodávaného tovaru predstavujú subjektívne skúsenosti predávajúceho, alebo informácie  ktoré poskytuje výrobca prípadne dodávateľ.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Povinnosť predávajúceho informovať spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy je podať informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Mgr. Branislav Gramblička ARIZONA centrum, Mlynská 8, 953 01, Zlaté Moravce prípadne arizonacarp@gmail.com.

Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy nájdete TU.

IX. POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU ALEBO SLUŽBY PODĽA VŠEOBECNÉHO PREPISU OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Formulár pre odstúpenie zmluvy uzavretej na diaľku nájdete TU.

XI. ZÁRUKA REKLAMÁCIE

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov od dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku alebo nesprávnym skladovaním.

V prípade reklamácie nás kontaktujte telefonicky, písomne, resp. e-mailom. Tovar zašlite na našu adresu ako doporučený balík, nie na dobierku a k zásielke priložte vaše kontaktné údaje, adresu, dôvod reklamácie a doklad o nadobudnutí tovaru v našom obchode (faktúra).

Reklamáciu vybavíme v čo najskoršom čase, najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba na účely vybavenia objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Všetky hyperlinkové prepojenia uvedené v našich obchodných podmienkach obsahujú platné súčasti týchto obchodných podmienok.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitrianský kraj, so sídlom Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.